เอกสารสำหรับซื้อในนามบุคคล

 

 เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ (กรณีบุคคลธรรมดา)

  • สำเนาบัตรประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการ *      
  • สำเนาทะเบียนบ้าน *
  • สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ( ต้องมีรายการปรับปรุงล่าสุดในเดือนปัจจุบัน) *
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน , หนังสือรับรองรายได้การทำงาน *
  • ใบเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย แสดงรายได้บุคคล ภงด.50 หรือ ทวิ 50 ( ถ้ามี)
  • เอกสาร หรือ หนังสือสัญญาว่าจ้างในการนำรถไปวิ่งงานหรือเข้าร่วม
  • ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน ( หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของไฟแนนซ์ )

   

        หมายเหตุ : ผู้ค้ำประกันใช้เอกสารเหมือนข้างต้น

        เครื่องหมาย *  :   เอกสารจำเป็นที่ต้องมี


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 79,437