เอกสารสำหรับซื้อในนามนิติบุคคล


   เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ (กรณีนิติบุคคล)

  •   หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์  (จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป)
  • หนังสือบริคณห์สนธิ
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ห้างหุ้นส่วน (กรณีเป็นเจ้าของ)
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม (สำหรับขอสินเชื่อ)
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม (สำหรับเป็นผุ้ค้ำประกัน)
  • Statements บริษัท ( ย้อนหลัง 6 เดือน ถึง 1 ปี )
  • ตราประทับบริษัท (ในวันที่ทำสัญญา)
  • ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน ( กรรมการภายในบริษัท หรือ บุคคลธรรมดา )

     


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 79,437